Úr stefnuskrá Hreyfingarinnar:

Forsíða            Fréttir            Stefnan            Hreyfingin            Á döfinni
Stefnan

Stefnuskrá Hreyfingarinnar

Lýðræði er samræða um val - Flokksræði er samráð um völd


Lýðræðisumbætur strax

1. Þjóðaratkvæðagreiðsla skal fara fram um mál er varða þjóðarhag óski tiltekinn minnihluti þjóðarinnar þess. Sama gildir um að rjúfa þing.
Þjóðaratkvæðagreiðslur verði viðurkennd leið fyrir landsmenn til ákvarðanatöku í málum sem eru umdeild. Óski tíu prósent kosningabærra manna þess með undirskrift sinni, skal fara fram þjóðar-atkvæðagreiðsla um hvert það mál sem tiltekið er í undirskriftasöfnuninni. Undanskilin eru málefni er varða fjárlög ríkisins og daglegan rekstur þess, breytingar á refsiramma hegningarlaga og ákvæði er lúta að almennum mannréttindum. Þjóðaratkvæðagreiðslur skulu ekki haldnar samtímis kosningum til Alþingis, sveitarstjórna eða kjöri forseta Íslands. Ríkisstjórn er skylt að bera alla samninga undir þjóðaratkvæðagreiðslu sem mögulega framselja vald. 

2. Tiltekinn minnihluti þingmanna geti boðað til þjóðaratkvæðagreiðslu um lagafrumvörp sem Alþingi hefur til meðferðar.
Þriðjungur þingmanna getur vísað lagafrumvörpum og þingsályktunartillögum til þjóðaratkvæðis. Undanskilin eru málefni er varða fjárlög ríkisins og daglegan rekstur þess, breytingar á refsiramma hegningarlaga og ákvæði er lúta að almennum mannréttindum. 

3. Fjöldi þingmanna miðist við fjölda á kjörskrá í hlutfallinu 1/4000 sem er í samræmi við algengt hlutfall í öðrum löndum.
Þetta þýðir nokkra fækkun þingmanna í dag en hægfara fjölgun þeirra í framtíðinni með vaxandi fólksfjölda.

4. Vægi atkvæða í öllum kosningum skal vera jafnt sama hvar á landinu fólk býr.
Viðurkenna skal þau sjálfsögðu mannréttindi, sbr. 21. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, að vægi atkvæða í alþingiskosningum sé jafnt, enda er það í samræmi við hugmyndir um að auka vægi þjóðaratkvæði um einstök mál og því augljóst að ekki er hægt að sumir landsmenn hafi meira vægi en aðrir við þjóðaratkvæðagreiðslu.

5. Kjördæmaskipan verði endurskoðuð og kjördæmum fækkað á suðvestur horninu.
Landið verði eitt kjördæmi eða kjördæmaskipan verði landfræðilega rétt.

6. Landsmenn semji sína eigin stjórnarskrá.
Haldið verði stjórnlagaþing til endurskoðunar á stjórnarskránni. Tryggt verði að niðurstöður stjórnlagaþings fari í þjóðaratkvæðagreiðslu, grein fyrir grein, áður en Alþingi fær málið til meðferðar.

7. Persónukjör til Alþingiskosninga.
Kjósendur geti valið einstakar persónur á þing af framboðslistum, þvert á flokka.

8. Afnema 5% þröskuldinn.
Regla um 5% lágmarks fylgi á landsvísu verði afnumin.

9. Ný framboð fái sama tíma í fjölmiðlum og sama stuðning og aðrir stjórnmálaflokkar.
Öll framboð til Alþingiskosninga fái sambærilegan fjárstuðning frá ríkinu fyrir kosningar og njóti fulls jafnræðis í öllum þáttum fjölmiðla er fjalla um kosningar óháð því hvar boðið er fram. Tryggt verði að RÚV sinni lýðræðslegu hlutverki sínu.

 

Stjórnsýslu- og stjórnkerfisbreytingar

1. Skipunartími og þ.a.l. uppsagnarfrestur allra embættismanna sé í samræmi við það sem almennt gerist hjá stjórnendum á vinnumarkaði.
Nánari útfærsla verður í höndum Kjararáðs.

2. Hæfi umsækjenda um störf hæstaréttar- og héraðsdómara verði metið af hlutlausri fagnefnd skipaðri af Alþingi eftir tilnefningu hæstaréttar.
Fagnefndin geti lagt fyrir umsækjendur próf til að skera úr um þá hæfustu og ráðherra ber að velja dómara úr hópi þeirra sem fagnefndin telur hæfasta.

3. Æðstu embættismenn verði valdir á faglegum forsendum.
Ráðherrar, ráðuneytisstjórar, dómarar og aðrir yfirmenn stjórnsýslunnar verði hæfnismetnir af fagfólki fyrir ráðningu.

4. Fastanefndir Alþingis verði efldar.
Nefndarfundir verði almennt haldnir í heyranda hljóði. Gerð verði krafa um að fastanefndir afgreiði öll mál og skili niðurstöðu innan ákveðins tíma.

5. Settar verði siðareglur fyrir alþingismenn, ráðherra og æðstu embættismenn framkvæmdavaldsins.
Þeim verði skylt að gera grein fyrir eign sinni og stjórnarsetu sem og sinna nánustu vandamanna í fyrirtækjum og upplýsi umsvifalaust um allar breytingar á þessu sviði. Pólitísk ábyrgð verði virk.

6. Rofin verði óeðlileg hagsmunatengsl milli viðskiptaheims og þingheims.
Lögaðilum verði óheimilt að styðja með fjárframlögum eða öðrum óbeinum hætti við stjórnmálaflokka og stjórnmálamenn. Öll tengsl stjórnmálamanna og nánustu fjölskyldu þeirra við lögaðila eða samtök þeirra skulu gerð opinber.

7. Ráðherrar, þingmenn og æðstu embættismenn framkvæmdavaldsins, nema dómarar, gegni embætti í mesta lagi í átta ár eða tvö kjörtímabil samfellt.
Tryggð verði skipting valdsins milli löggjafarvalds og framkvæmdavalds, m.a. þannig að ráðherrar sitji ekki á þingi.

8. Öllum skal tryggður réttur í lögum til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.
Fyrsta málsgrein 76. greinar stjórnarskrárinnar verði breytt til samræmis við mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttinn til lífskjara sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og vellíðan allra. Grein 76 muni hljóða svo eftir breytingu: „Öllum skal tryggður réttur til grunnlífskjara sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og lífsviðurværi þeirra sjálfra og fjölskyldu þeirra. Grunnlífskjör teljast vera nauðsynlegt fæði, hreint vatn, klæði, húsnæði, læknishjálp og nauðsynleg félagsleg þjónusta, svo og réttur til öryggis vegna atvinnuleysis, veikinda, fötlunar, elli eða annars sem skorti veldur og menn geta ekki að gert.”

 

Víðtækar aðgerðir til hjálpar heimilum og fyrirtækjum

1. Alvarleg staða heimilanna verði tafarlaust lagfærð með því að færa vísitölu verðtryggingar handvirkt fram fyrir hrun hagkerfisins (janúar 2008) og hækkanir höfuðstóls og afborganir húsnæðislána til samæmis við það.
Raunvextir á verðtryggðum lánum verði að hámarki 2% - 3% og afborgunum af húsnæðislánum verði hægt að fresta um tvö ár með lengingu lánsins um þann tíma. Skuldabyrði heimila vegna gengistryggðra íbúðalána verði lagfærð í samræmi við lagfæringu verðtryggðra íbúðalána. Náð verði samkomulagi við eigendur verðtryggðra húsnæðislána um að þeim verði breytt í skuldabréf með föstum vöxtum og verðtryggingarákvæði í lánasamningum verði bönnuð.

2. Atvinnulaust fólk verði hvatt til að stunda vinnu með samfélagslegu markmiði til að koma í veg fyrir að tengsl þess við vinnumarkaðinn rofni.
Sett verði á stofn víðtæk aðstoð við atvinnulausa um allt land.

3. Illa skuldsett fyrirtæki verða boðin til sölu og tilboðum aðeins tekið ef ásættanlegt verð fæst.
Fáist ekki ásættanlegt verð verði starfsfólkinu leyft að taka yfir lífvænleg fyrirtæki. Skuldir eigenda verði ekki felldar niður sjálfkrafa en nota á endurreisnarsjóð atvinnulífsins til að veita hag-stæð lán og breyta skuldum lífvænlegra fyrirtækja í hlutafé í eigu ríkisins frekar en að afskrifa skuldir.

 

Almennar efnahagsaðgerðir

1. Leitað verði leiða til að leysa myntvanda Íslands með myntbandalagi við aðrar þjóðir eða ef með þarf með einhliða upptöku annars gjaldmiðils.
Tvöfaldur gjaldmiðill, verðtryggð króna fyrir fjármagnseigendur og óverðtryggð fyrir launafólk er arðrán af verstu gerð. Nýr gjaldmiðill, annað hvort með erlenda tengingu eða ný íslensk króna í óverðtryggðu umhverfi en með gengisviðmið tengd landsframleiðslu og útflutningsverðmæti þarf að verða að veruleika.

2. AGS fái ekki að ráða ferðinni með stöðu ríkissjóðs.
Halla á ríkissjóði verði mætt með endurskoðun skattkerfisins, m.a. með fjölgun skattþrepa, hátekjuskatti og breytingum á virðisaukaskatti, frekar en niðurskurði í heilbrigðis- og velferðarþjónustu.  Gjöld fyrir nýtingu auðlinda verði lögfest.

3. Strax verði hafist handa við að meta heildarskuldir þjóðarbúsins og að því loknu gert upp við lánardrottna eftir bestu getu og skynsemi.
Greiðslubyrði ríkissjóðs af lánum verði ekki það íþyngjandi að það bitni á mikilvægum stoðkerfum samfélagsins.

4. ICESAVE reikningar Landsbankans og aðrar skuldir bankanna erlendis verði ekki greiddar fyrr en álit óháðra sérfræðinga liggur fyrir um skyldur Íslands.
Með tilliti til þess að sennilega hefur verið um svikamyllu að ræða en ekki eðlilega bankastarfsemi verði rannsakað hvað varð um allar innlagnir á reikningana, fjármunirnir sóttir og þeim skilað til eigenda. Stjórnendur og eigendur bankanna verði gerðir persónulega ábyrgir fyrir því sem vantar upp á. Samið verði um það sem út af stendur m.t.t. neyðarástands og reynt að fá þær skuldir niðurfelldar. Samhliða því verði gefið loforð um að framlag af hálfu Íslands verði 2% af VLF og renni til þróunaraðstoðar árlega næstu tíu ár. Þannig sýni Íslendingar góðan vilja til að verða ábyrg þjóð meðal þjóða.

 

Auðlindir

Allar náttúruauðlindir sem tilheyra íslenskri lögsögu, í lofti, láði og legi, verði í þjóðareigu.
Óheimilt verði að framleigja auðlindir nema tímabundið og þá aðeins með viðurkenndum gagnsæjum aðferðum þar sem fyllsta jafnræðis og arðs verði gætt.

 

Rannsókn á hruninu

Tafarlaust verði gerð rannsókn óháðra erlendra sérfræðinga á íslenska efnahagshruninu fyrir opnum tjöldum.
Tafarlaust verði sett í gang opinber rannsókn undir stjórn erlendra sérfræðinga á hruni íslenska efnahagskerfisins. Eignir grunaðra auðmanna verði frystar STRAX og á meðan á rannsókn stendur. Samhliða því verða sett afturvirk lög sem leyfa ógildingu allra fjármálagerninga undanfarinna tveggja ára þ.m.t. gerninga skilanefnda bankanna, og í undantekningartilfellum lengra aftur í tíma ef sýnt er að um óeðlilega gjörninga hafi verið að ræða þar sem félag og/eða eigendur þess hafi verið með þeim hætti að það hafi leitt af sér skaða fyrir íslenskt efnahagslíf. Í þeim tilfellum verður ákvæði hlutafélagalaga um takmarkaða ábyrgð eigenda fellt niður.

 

Hreyfingin leggur sig niður og hættir störfum þegar þessum markmiðum hefur verið náð eða augljóst er að þeim verður ekki náð

 
Senda á Facebook

DSCF4763.jpg
DSCF4773.jpg